maandag 20 maart 2023

De vrouwenbijbel: waarom ik hem niet zomaar cadeau zou doen

Yep: ik deed eraan mee. Ik was één van de vrouwen die stukjes schreef voor de roze vrouwenbijbel. Het was een uitdagende taak waar ik veel plezier aan beleefde. Nu kijk ik er anders naar. Ik zou de vrouwenbijbel niet zomaar meer cadeau doen.

Waarom niet? Dat leg ik uit in deze blog.


Een onnodige filter
Ik deel een citaat uit het boek 'No Little Women' van Aimee Byrd [1] dat mijn twijfels en bezorgdheden goed verwoordt: 

Zijn er aparte bijbels voor mannen en vrouwen? Uiteraard niet. Maar. wanneer we niche-gerelateerde bijbel voor mannen en vrouwen op de markt brengen, beginnen we het Woord van God door een onnodig filter te zeven. Ik ben me er volledig van bewust dat ik Gods woord lees als een vrouw en niet als een man. Ik geniet zelfs van goedgeschreven en theologisch nuttige artikelen en commentaren naast de Bijbel over de passages met speciale toepassing voor de vrouw. En toch wil ik niet dat mijn Bijbel zich op dit ene deel van mijn identiteit concentreert. Ik verlang naar een Bijbel die mij als medemens* aanspreekt, geschapen naar Gods beeld. Mijn belangrijkste roeping is niet Bijbelse vrouwelijkheid maar heiligheid. En het hebben van een Bijbel die speciaal voor mij als vrouw is gemaakt, zorgt ervoor dat het bijna onmogelijk is om de Schrift te bestuderen zonder me te focussen op mijn 'vrouwelijkheid'.

Ik checkte mijn stukjes
Deze woorden raakten me. Ik liep naar boven en pakte mijn vrouwenbijbel uit de kast. Ik bladerde er door heen en zocht de stukjes op die ik geschreven had. De zijn echt wel goed maar ik realiseerde me dat het schrijven aan een vrouwenbijbel inderdaad het risico met zich meebrengt dat ik me te focuste op het thema waar ik over schreef dan de universele boodschap van de Bijbel als geheel. 

Tussendoortje
Het is belangrijk om de Bijbel vanuit een bredere context te bestuderen dan een vrouwenbijbel. Je zou de vrouwenbijbel kunnen gebruiken als een "tussendoortje".

De vrouwenbijbel kan toch nuttig zijn
 • De vrouwenbijbel kan nuttig zijn als het gaat om het benadrukken van de rol van vrouwen in de Bijbel en het benadrukken van hun waarde voor God. Maar we moeten voorzichtig zijn om niet in de val te trappen om de Bijbel te benaderen vanuit een specifieke lens in plaats van als een geheel.
 • De vrouwenbijbel kan een nuttige bron zijn voor het leren begrijpen van de culturele context waarin de Bijbel werd geschreven en de uitdagingen waarmee vrouwen in die tijd werden geconfronteerd. Maar het is belangrijk om deze contextuele informatie te integreren in een bredere Bijbelstudie en niet alleen vast te houden aan eigen genderspecifieke interpretaties van de tekst.


4 vragen om aan jezelf te stellen als je een vrouwenbijbel wilt kopen

 1. Ontstaat er geen vertekend beeld van de rol van vrouwen in de Bijbel door bepaalde thema's uit te lichten die over vrouwen gaan? Kan je daarmee dealen? 
 2. Loop je niet het risico dat door bepaalde teksten op een moderne manier te interpreteren, de oorspronkelijke betekenis en context verloren gaan, vooral als het gaat om de rol van vrouwen in de Bijbel? Zou dit tot misinterpretatie kunnen leiden?
 3. Zou je niet liever gewoon een boek naast de Bijbel willen kopen, die geschreven zijn voor vrouwen en hun specifieke leefwereld? 
 4. Bestaat er niet een risico dat een vrouwenbijbel alleen gericht is op vrouwen uit bepaalde culturen en achtergronden, zoals die van het westen, terwijl vrouwen uit andere culturen en achtergronden worden buitengesloten?
😂 Grapje: Is er ook een mannenbijbel? Of moeten mannen de vrouwenbijbel stiekem lezen als hun vrouw er niet bij is? Duh, er is ook een mannenbijbel.

❉⊱•═•⊰❉⊱•═•⊰❉⊱•═•⊰❉

* "Medemens" verwijst naar een breed concept; naar de menselijke gemeenschap als geheel terwijl "vrouw" specifiek verwijst naar een bepaalde sekse binnen die gemeenschap.

[1] No little woman, Aimee Bird (ik heb hem nog niet uit)


2 Timotheüs 3:6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. 

Amee Byrd legt in haar boek uit dat zwakke vrouwen (vrouwtjes) letterlijk vertaald kunnen worden als "kleine vrouwen". Wat zij met haar boek probeert te doen, is vrouwen aan te moedigen serieuze studenten van het Woord van God te worden met als resultaat dat dit vers nooit op hen van toepassing is.

dinsdag 7 maart 2023

DE KRACHT VAN ÉÉN

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Hooglied is een belangrijk boek voor het Joodse volk. Sommige christenen vermijden het als een sensueel boek over romantische liefde, dat weinig over God zegt. Maar het Joodse volk ziet het als een kostbaar verhaal over Gods hartstochtelijke liefde voor Zijn volk. En hun liefde tot Hem.


Er zijn twee sleutelzinnen uit het Hooglied die erg populair zijn in het joodse denken:
"Ani le dodi ve dodi li" ( אני לדודי ודודי לי) wat betekent:

"Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij" (Hooglied 6:3),

en ten tweede "Lecha dodi" (לכה דודי) wat betekent,

"Kom, mijn geliefde!" (Hooglied 7:11)

Deze zinnen laten het soort relatie zien waar God ons toe aanzet – om al het andere achter te laten en met Hem mee te gaan. Om alles wat we zijn aan Hem geven, zoals Hij Zichzelf volledig aan ons gegeven heeft.

Het Bijbelse belang van “EEN” worden

God verlangt  ernaar om één te worden met ons 
De Bijbel begint met een vereniging van man en vrouw in de Hof van Eden en eindigt met de bruiloft van het Lam in Openbaring. Genesis leert dat man en vrouw zijn ontworpen om "één vlees" te worden en aan het einde der tijden zullen we samenkomen om eindelijk verenigd te worden met de God die ons ons hele leven onzichtbaar aanwezig is geweest.
Terwijl ik mediteerde over Gods ontwerp dat man en vrouw EEN zouden worden – dat het doel eenheid was – besefte ik dat ook dit een beeld was van onze relatie met God als Zijn volk. Hij verlangt ernaar één met ons te worden.

Eén met God
Het deed me denken aan Yeshua's gebed voordat hij stierf;

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. (Johannes 17:20-23)

Jood en heiden één in Hem
Toen gingen mijn gedachten naar Efeziërs, en Gods verlangen dat Joodse en heidense gelovigen ook één zouden worden:

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” (Efeziërs 2:14-16)

De Heer, onze God, de Heer is één

En terwijl we te maken hebben met perfecte "eenheid", moeten we ons wenden tot de Shema-verklaring die zo belangrijk is in het jodendom uit Deuteronomium 6:

“Hoor, Israël: de Heer, onze God, de Heer is één! Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht.”

Als we bedenken hoe het huwelijk ervoor zorgt dat man en vrouw één vlees worden, hoe het nieuwe verbond in Yeshua ervoor zorgt dat Jood en heiden één nieuwe man worden in onze Messias, dan doet het er toe dat Gods een-zijn een eenheid is. Hij is één omdat ware eenheid het resultaat is van zelfopofferende liefde.

God is volledig één en verenigd in liefde
Dat is Gods aard. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn elk de essentie van zelfopofferende liefde, dus zijn totaal verenigd in liefde en zijn volledig één. 

Dit is waarom Yeshua zegt: "... opdat zij één mogen zijn zoals Wij één zijn" .

Huwelijk symbool van Gods zelfopofferende liefde 
De drie-enige God is werkelijk één. Het Shema is een zeer centrale verklaring van dat belangrijke feit.
Het huwelijk is door God ontworpen om die zelfopofferende, verenigende liefde te weerspiegelen als een wegwijzer naar Gods ware aard en Zijn verlangen om ook één met ons te zijn in zelfopofferende liefde. Hij heeft ons liefgehad en Zich voor ons opgeofferd. 

Hij verlangt van ons dat wij reageren met onze liefde en bereidheid om ook ons ​​leven voor Hem te geven.


Yesjoea zei,

"Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.." (Johannes 15:13)

Andere liefdes verlaten en één zijn met God
Wanneer de man in Hooglied zijn geliefde roept om met hem mee te gaan, en ze verklaren later dat ze volledig bij elkaar horen, is dat een perfect beeld van Gods verlangen dat we alle andere liefdes (en afleidingen) achter ons laten – om volledig van Hem te zijn en Hij volledig van ons – dat we volledig in Hem zouden zijn zoals Hij in ons woont door Zijn Geest. Dit boek is niet alleen voor het Joodse volk, maar voor iedereen die God liefheeft en Zijn offer voor hen erkent, en in eenheid met Hem wil leven.

Eén met broeders en zusters in het geloof
Maar daar blijft het niet bij – zoals Yeshua zei: Hij wil dat wij ook één zijn met onze broeders en zusters in het geloof. De onderlinge liefde is een wegwijzer naar Zijn heerlijkheid, Zijn aard en Zijn wonderbaarlijke liefde.*

Wanneer we zelfopofferend ons leven afleggen ter wille van liefdevolle eenheid met elkaar, wordt God verheerlijkt en wordt Yeshua gezien voor wie Hij werkelijk is.

Zin van het leven
Dit is in wezen de zin van het leven zelf: volledig van God genieten door elke barrière te verwijderen, en in liefde met Hem en met elkaar verenigd zijn. 

Origineel: The Power of One
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Deze uitspraak is gebaseerd op de woorden uit het gebed van Jezus Christus uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, vers 21-23: "... opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad."

6 goede vragen over eenheid onder gelovigen
 1. Wat zouden we kunnen leren van de eerste christenen, die bekend stonden om hun onderlinge liefde en saamhorigheid? Hoe kunnen we hun principes toepassen in onze gemeente om eenheid te bevorderen?
 2. Wat zijn enkele van onze belangrijkste overtuigingen en waarden als christenen? En zijn deze overtuigingen en waarden voldoende om ons te verenigen als een gemeenschap, ondanks onze verschillen in achtergrond, denominatie of theologische opvattingen?
 3. Wat zou het betekenen als we als gemeente zouden streven naar eenheid in Christus, niet alleen op zondag, maar in elk aspect van ons leven en onze omgang met anderen? Zou dit ons helpen om ons beter te richten op de missie van de kerk, namelijk om Gods liefde te verspreiden en Zijn Koninkrijk te bouwen?
 4. Waarom breekt verdeeldheid de geloofwaardigheid van Gods heerlijkheid af?
 5. Heb jij wel eens iets ervaren van de positieve impact van eenheid onder gelovigen?
 6. Waarom is er een breuk gekomen tussen de Joodse en niet-Joodse christenen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

zaterdag 4 maart 2023

Trouwen, kinderen krijgen en je huis besturen

1 Timotheüs 5:14 Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven.

Sommige christenen interpreteren deze tekst als een instructie voor alle getrouwde vrouwen om thuis te blijven en voor hun huis en/of gezin te zorgen. Is dat terecht? Dat zoek ik uit.


Juiste context
Voor mij is het belangrijk om deze passage in de juiste context te plaatsen. Toen ik dat deed, ontdekte ik tot mijn verrassing ik dat Paulus zich in deze brief richt tot specifieke mensen en situaties binnen de vroege christelijke gemeenschap. 

💡 Lees deze brief in één keer om een beter begrip krijgen van de context, samenhang en perspectief van zijn boodschap. Dit helpt je bij het begrijpen van de theologische ideeën die Paulus uiteenzet en kan helpen bij het plaatsen van zijn boodschap binnen de bredere context van het vroege christendom

Waarom hadden de jonge weduwen deze aansporing nodig
In de tijd van het Nieuwe Testament was het leven moeilijk en onzeker voor het grootste deel van de vrouwen die weduwe werden omdat ze daardoor afhankelijk werden van anderen voor hun levensonderhoud en bescherming. Vrouwen in die tijd hadden over het algemeen minder kansen op onderwijs en werk dan mannen. Het maakte het voor weduwen moeilijk om financieel onafhankelijk te zijn. De instructie van Paulus aan jonge weduwen om te trouwen, kinderen te krijgen en voor hun huis te zorgen, moet in deze context worden begrepen. Door te trouwen en kinderen te krijgen, zouden jonge weduwen een bron van financiële en sociale steun hebben. Bovendien zou het beheren van hun huis en zorgen voor hun familie hen een gevoel van doel en betekenis geven.

Hoe oud waren deze jonge weduwen?
De vrouwen waren relatief jong, misschien in hun late tienerjaren of twintiger jaren (meisjes trouwden zodra ze fysiek volgroeid, wat meestal rond de leeftijd van 12-14 jaar was. Alleen aristocratische meisjes mochten wachten tot de iets ouder waren, voordat ze trouwden, omdat dit hen meer tijd gaf om zich voor te bereiden op hun rol als echtgenote en moeder. 

Hoop op God! 
Paulus stelt heel pastoraal voor dat weduwen die alleen zijn achtergebleven en geen steun van familie of vrienden hebben, hun hoop moeten vestigen op God en moeten volharden in gebed. Hij adviseert dat zij zich moeten richten op hun relatie met God en hun geestelijk welzijn, in plaats van op hun materiële omstandigheden. 

Neem hen niet aan
Maar hij zegt ook:

"... neem jonge weduwen niet aan (om financieel te steunen in de kerkelijke gemeenschap). Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen zij trouwen, en ontvangen zij het oordeel omdat zij hun eerste trouw tenietgedaan hebben. En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.: 

Wees voorzichtig, Timotheus!
Paulus adviseert Timotheüs om voorzichtig te zijn bij het ondersteunen van deze vrouwen, omdat sommigen van hen mogelijk niet oprecht waren in hun motivatie maar alleen geïnteresseerd in financiële ondersteuning. Wanneer Paulus zegt dat zij worden "veroordeeld omdat zij hun eerste trouw hebben verbroken", betekent dit dat het zijn ervaring is dat een gedeelte jonge weduwen niet trouw bleven aan hun eerste belofte om hun leven aan Christus te wijden. Ze werden afgeleid door materiële zaken; dankzij de financiële steun van de gemeenschap. Uiteindelijk zou dat schadelijk zijn voor henzelf maar ook voor anderen.


Mijn samenvatting

1 Timotheüs 5:14 Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven.

Paulus richt zich in zijn brieven tot jonge weduwen die financiële steun zoeken van de kerk. Paulus moedigt hen aan om te trouwen en een gezin te stichten, en niet afgeleid te worden door andere verlangens die hen zullen aftrekken van hun toewijding aan God. Hij maakt zich zorgen over de jonge vrouwen die met het geld van de gemeenschap hun toewijding aan God verwaarlozen en daardoor óók de gemeenschap in gevaar brengen. Hij adviseert Timotheus dat daarom alleen financiële steun geboden moet worden aan weduwen die ouder zijn, geen familie hebben en zich oprecht inzetten voor God en de gemeenschap.

Mijn conclusie
Voor mij is het duidelijk dat de nadruk ligt op Paulus' zorg voor het bevorderen van geestelijke groei en het beschermen van de integriteit en stabiliteit van de gemeenschap. Het gaat hier niet over instructies voor alle getrouwde vrouwen en weduwen om thuis te blijven en voor hun eigen huis en/of gezin te zorgen.

💗 Ik ben benieuwd hoe jij over deze tekst denkt.

-----

9 goede vragen over 1 Timotheüs 5:14 en de context

1 Timotheüs 5:14 Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven.

 1. Wat is de context van deze passage en wat is de betekenis van de instructies voor jonge weduwen?
 2. Hoe is de opvatting van de samenleving over het huwelijk en de rol van vrouwen in die tijd van invloed geweest op deze passage?
 3. Wat zijn de belangrijkste doelen die Paulus probeert te bereiken door jonge weduwen aan te moedigen om te trouwen en kinderen te krijgen?
 4. Wat zijn enkele mogelijke redenen waarom jonge weduwen "vatbaarder" zouden kunnen zijn om te roddelen dan anderen? Zie vers 13.
 5. Hoe kunnen moderne lezers deze passage interpreteren en toepassen in een hedendaagse context?
 6. Hoe verhoudt deze passage zich tot andere instructies over weduwen in de bijbel, zoals de zorg voor weduwen in Deuteronomium 10:18 en de weduwen en wezen in Jacobus 1:27?

 7. Welke theologische concepten of principes komen tot uiting in deze passage met betrekking tot huwelijk, gezin en het vermijden van laster?

 8. Hoe zou een hedendaagse kerk die deze passage als richtlijn neemt, kunnen omgaan met jonge weduwen die om welke reden dan ook niet kunnen of willen trouwen?

 9. In hoeverre kunnen we deze passage zien als een manier om jonge weduwen te beschermen tegen de verleidingen van de heidense cultuur en praktijken?

vrijdag 24 februari 2023

Wijsheid vs Dwaasheid: "Haar voeten blijven niet thuis"

Hoewel de Bijbel veel voorbeelden geeft van werkende vrouwen, zijn er hardnekkige vragen over vrouwen die in de samenleving werken. Een van de grootste zorgen is of het wel of niet gepast is voor vrouwen om buitenshuis te werken of een carrière te hebben. De Bijbel zegt dat vrouwen thuisbewaarders moeten zijn, toch?


Er zijn 2 uitersten wat betreft buitenshuis werkende vrouwen:

 1. Het ene uiterste zegt dat vrouwen alles kunnen en moeten doen wat ze willen, zonder rekening te houden met het effect dat dit op anderen kan hebben. Hoewel deze opvatting in onze seculiere samenleving wordt aangetroffen, is deze niet zo gebruikelijk onder gelovigen, vooral niet onder degenen die trouw willen zijn aan de Bijbel.
 2. Het andere uiterste is dat vrouwen niet buitenshuis mogen werken of carrière moeten maken. Degenen die deze mening hebben, beweren dat vrouwen bedoeld zijn om voor het huis en het gezin te zorgen. Buitenshuis werken leidt tot het loslaten van hun verantwoordelijkheden en het ingaan tegen de geschapen orde die God vanaf het begin heeft ingesteld. [1]


De meeste opvattingen over buitenshuis werkende vrouwen vallen ergens tussen deze twee uitersten in. Maar onder conservatieve christenen wordt thuisblijven beschouwd als het ideaal voor vrouwen. De redenering is dat God vrouwen heeft geschapen om zich op het huis te concentreren, terwijl mannen zijn gemaakt om zich op de buitenwereld te concentreren. Adam werd buiten de tuin gemaakt in de velden waar hij zou werken, maar Eva werd gemaakt in de tuin in "het 'thuis' waar God haar man had geplaatst." [2] 

Vrouwen hebben volgens die opvatting daarom een ​​natuurlijke neiging tot huishoudelijke aangelegenheden. Zoals Mary Kassian het uitlegt:

De Bijbel leert dat God de vrouw schiep met een unieke vrouwelijke 'neiging' voor het huis. 'Thuiswerken' staat in de top tien van belangrijke dingen die oudere vrouwen aan jongeren moeten leren (Titus 2:5). De Bijbel moedigt jonge vrouwen aan om 'hun huishouden te beheren' (1 Timotheüs 5:14). De Bijbel prijst haar die 'zorgvuldig omgaat met de wegen van haar huishouding' (Spreuken 31:27). De Bijbel plaatst vrouwen die niet thuisblijven, in een negatief daglicht (Spreuken 7:11). [3]

De verzen die Mary Kassian hier gebruikt, worden wel vaker genoemd in discussies over vrouwen die buitenshuis werken. De eerste twee verzen zijn genomen uit Paulus' advies voor vrouwen in de kerk. In Titus 2:5 zegt Paulus dat oudere vrouwen jongere vrouwen moeten leren "verstandig en rein te zijn, thuis te werken, vriendelijk, onderworpen aan hun eigen man, zodat het woord van God niet wordt onteerd". In 1 Timotheüs 5:14 zegt hij: "Daarom wil ik dat jongere weduwen trouwen, kinderen baren, het huishouden doen en de vijand geen aanleiding geven tot verwijten."

👉 Over de jonge weduwen: trouwen, kinderen krijgen en huis besturen 

Spreuken 31 bevat verschillende verzen over de zorg van een vrouw voor haar huishouden. Vers 27 zegt: "Ze let goed op de wegen van haar huishouden en eet niet het brood van luiheid." De andere passage uit Spreuken waarnaar Kassian verwijst, is Spreuken 7:11, waar staat: "Zij was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis."

De vraag die we ons moeten stellen is of Spreuken 7:11 echt gaat over vrouwen die buitenshuis werken. Spreuken 7 gaat namelijk over een overspelige vrouw die een man verleidt. In de context is het een waarschuwing aan mannen om zonde te vermijden. Spreuken 7:11 gaat over haar ontrouw. Het punt is niet dat ze van huis weg is. Het punt is dat ze niet trouw is aan haar man.

Wijsheid daarentegen, gepersonifieerd als een vrouw, wordt beschreven in Spreuken 1, 8 en 9. Zowel wijsheid als de overspelige vrouw proberen mannen te beïnvloeden. In Spreuken 7 is de overspelige of dwaze vrouw ontwrichtend, opstandig, op straat, terwijl ze mannen vastgrijpt en kust en hen verleidt tot zonde. We zien haar weer in Spreuken 9. Hier wordt ze beschreven als dwaas, zittend bij de deur of op hoge plaatsen, roepend naar voorbijgangers, hen uitnodigend om binnen te komen, hen aanmoedigend om geheim brood te eten en gestolen water te drinken, waardoor ze zondigen.


In de parallelle passages over wijsheid zien we haar ook op straat, bij de stadspoorten, op de hoogten van de stad, schreeuwend en roepend naar mannen, ze uitnodigend in het huis dat ze heeft gebouwd, ze aanmoedigend om te eten en te drinken op haar feest. Het verschil is waartoe wijsheid mensen leidt. Wijsheid leidt mensen tot kennis en rechtvaardigheid. Haar doel is helpen en bemoedigen, opbouwen en sterken, terechtwijzen en adviseren.

De slechtheid van de dwaze vrouw is niet dat ze niet thuis is of dat ze luidruchtig is of zelfs dat ze mannen beïnvloedt. Haar slechtheid is dat ze mannen tot zonde leidt . Haar doel is vernietigen en afbreken. De methoden van de twee vrouwen zijn vergelijkbaar, maar hun doelen en de eindresultaten zijn heel verschillend.

Geen enkele vrouw zou willen zijn zoals de dwaze vrouw, maar het gevaar schuilt niet in buitenshuis werken. Het is ontrouw en overspelig zijn. We zien dezelfde nadruk op de gevaren van overspel en trouweloosheid in een vers over mannen: "Als een vogel die van haar nest afdwaalt, zo is een man die van zijn huis afdwaalt" (Spr. 27:8).

Net als wijsheid en de Spreuken 31-vrouw, kan een gelovige vrouw trouw zijn aan de Heer en aan haar man terwijl ze binnen of buiten het huis werkt. Het zijn haar hart en houding, niet haar locatie, die essentieel zijn.

[1] Anna Sofia en Elizabeth Botkin, Zoveel meer (San Antonio: The Vision Forum, Inc, 2005), 111.
[2] Mary A. Kassian en Nancy Leigh DeMoss, True Woman 101: Divine Design (Chicago: Moody Publishers, 2012)
[3] Mary Kassian, Girls Gone Wise in a World Gone Wild (Chicago: Moody Publishers, 2010), 76.

---
Met toestemming overgenomen van Rachel Green Millers blog: A daughter of the Reformation

maandag 20 februari 2023

Waarom had de mens een helper nodig?

3 vragen over Adam en Eva waar ik een antwoord op zocht (en vond)

Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Genesis 2:18

1. Waarom had de mens een ezer kenegdo* nodig? Hij was toch volmaakt?

Ja, de eerste mens inderdaad volmaakt in alle opzichten maar ik lees dat God zag dat het niet goed was voor de mens om alleen te zijn. 


2. Wat betekent het woord alleen in Genesis 2
Het Hebreeuwse woord "bad" betekent letterlijk "alleen, zonder metgezel." Het feit dat God besloot om een helper te creëren die precies bij hem paste, toont hoe noodzakelijk Hij vond dat de mens een metgezel had om mee samen te zijn en te communiceren.

3. Dus de alleenheid maakte dat God Eva creëerde?
De Bijbel zegt nergens dat Adam niet in staat was om zijn verantwoordelijkheden aan te kunnen. Wat de Bijbel wel benadrukt is dat het niet goed was dat de mens alleen was. In Zijn goedheid gaf God Adam zijn Ezer Kenegdo. Uniek gemaakt: een perfecte match.

* helper die overeenkomt (met hem).

vrijdag 17 februari 2023

Is vrouwelijk gelijk aan onderdanig?

Ooit riep Doug Wilson, een conservatief gereformeerd theoloog, er toe op dat predikanten en ouderlingen wat meer mannelijke moesten zijn. Zijn zorg was vooral dat de kerkleiders niet model stonden ​​voor mannelijk leiderschap en moed.

Ik citeer:
In deze egalitaire tijden [1] moeten we aandringen op een mannelijke aanwezigheid op de preekstoel, omdat de kerk de bruid van Christus is en haar man in alles moet gehoorzamen (Efeziërs 5:24). De Heere verlangde dit van ons (1 Timotheüs 2:12), en dat is dus wat we moeten doen. De individuele man op de preekstoel moet mannelijk zijn omdat de bruid van Christus vrouwelijk moet zijn. De gepaste vrouwelijke reactie van de kerk is om onderdanig te zijn, en je kunt niet onderdanig zijn terwijl je ongehoorzaam bent. [2]


Ik ben het er mee eens dat predikanten en ouderlingen mannen naar Gods hart behoren te zijn, moedig en sterk (in Hem). Toch haast ik me te zeggen dat Doug Wilsons klaarblijkelijke preoccupatie met rolpatronen verontrustend is. Waarom is vrouwelijk gelijk aan onderdanig? Even terzijde, ja, de kerk is de bruid van Christus, maar daar behoren ook de oudsten zelf bij. Zijn ze daardoor niet net zo "vrouwelijk" zijn als de rest van de kerk?

Zijn alleen vrouwen geroepen om zich te onderwerpen in de Schrift? Nee, de kerk, zowel mannen als vrouwen, moet zich onderwerpen aan Christus als het hoofd van de kerk. Net zoals ook alle burgers, mannen en vrouwen, zich behoren te onderwerpen aan hun burgerlijke leiders. Werknemers, mannen en vrouwen, moeten zich onderwerpen aan hun bazen. Kinderen moeten zich in liefde onderwerpen aan hun ouders.

Mijn zonen zijn niet "vrouwelijk" in het liefdevol onderwerpen aan hun ouders. Mijn man is niet "vrouwelijk" in het gehoorzamen aan de gekozen leiders van ons land. Mijn man is absoluut mannelijk, zelfs als hij een vrouwelijke baas of gekozen leider gehoorzaamt.


Laten onze voorgangers en ouderlingen mannen zijn die sterk en moedig zijn in de Heer. Maar laten we alsjeblieft niet het hele leven terugbrengen tot het ene aspect van de relatie tussen man en vrouw. 

Met toestemming overgenomen van Rachel Green Millers blog: A daughter of the Reformation

[1] Egalitaire tijden
 1. Een meerderheid aan kerken en religieuze gemeenschappen hebben de afgelopen jaren actief gewerkt aan het bevorderen van gendergelijkheid en het verminderen van genderongelijkheid binnen hun gelederen. 
 2. Er zijn christelijke stromingen die zich verzetten tegen de beweging naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de kerk en in de samenleving, en soms wordt dit ook wel aangeduid als christelijk feminisme. Deze stromingen zijn vaak gebaseerd op een letterlijke interpretatie van de Bijbel en het idee dat mannen en vrouwen van nature verschillende rollen hebben in de kerk en in het gezin. Zij geloven dat mannen de leidersrol moeten hebben en dat vrouwen ondergeschikt moeten zijn aan mannen. Dit kan leiden tot het beperken van de rollen die vrouwen in de kerk en buiten de kerk mogen vervullen.
 3. Tegelijkertijd zijn er ook christelijke stromingen die proberen een balans te vinden tussen het respecteren van de verschillen tussen mannen en vrouwen en het bevorderen van gelijkheid. Zij geloven dat mannen en vrouwen complementair zijn en dat beide geslachten belangrijke rollen hebben in de kerk en in de samenleving. In deze stromingen wordt gestreefd naar inclusiviteit. 
[2] oorspronkelijk citaat

"That said, in these egalitarian times, we must insist on a masculine presence in the pulpit because the church is the bride of Christ, and needs to obey her husband in everything (Ephesians 5:24). The Lord required this of us (1 Timothy 2:12), and so that is what we must do. The individual man in the pulpit must be masculine because the bride of Christ must be feminine. The appropriate feminine response of the Church is to be submissive, and you cannot be submissive while disobeying."

🎧 Luistertip: Mannelijk en vrouwelijk in de kerk (Engels)

woensdag 15 februari 2023

6 verschillende vertalingen over vrouw als helper (en een paar weetjes)

Het Hebreeuwse woord hulp, "ezer" is een belangrijk woord in de Bijbel en wordt in verschillende verbanden gebruikt. Omdat het woord "hulp" of "helper ook voorkomt in verband van de schepping van de vrouw, verzamelde wat informatie over dit woord. 

6 verschillende vertalingen over de vrouw als helper in Genesis 2:18
 1. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. HSV
 2. Dan zegt de Ene, God: niet goed is het dat de –rode– mens hier alléén is: ik maak voor hem een hulp als zijn tegenover! Naardese Bijbel
 3. Toen zijn Jahweh Elohim: het niet niet goed dat de mens gescheiden/alleen /eenzaam is. Ik zal een geschikte* helper voor hem maken. Hebreeuwse Bijbel
 4. En de HERE God zei: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken. King James
 5. En Hasjem Elohim zei: Het is niet goed dat de Adam alleen zou zijn; Ik zal een ezer (een helper) voor hem maken die bij hem past. Joodse Orthodoxe Bijbel
 6. En de Here God zei: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn: laten we hem een ​​hulp maken zoals hijzelf. Douay-Rheimsbijbel
 7. En HERE JEHOVAH God zei: “Het is niet goed voor Adam om alleen te zijn. Ik zal een helper voor hem maken zoals hijzelf. Aramese Bijbel
 8. En de HEER God zei: het is niet goed dat de mens alleen moet zijn. Ik zal hem een ​​helper maken om hem gezelschap te houden. Tyndale Bijbel (1526)
😊 Ze zeggen allemaal zo'n beetje hetzelfde maar verwoorden het anders.
😎 De 2 Hebreeuwse teksten zijn de meer oorspronkelijke teksten, maar ik vertaalde ze naar het Nederlands dus noem ik ze toch "vertalingen".

4 weetjes over het woord "helper" in de Bijbel 

 1. "Ezer" betekent letterlijk helper" of  "ondersteuner. Het verwijst naar iemand of iets dat iemand anders helpt bij een taak of opdracht.
 2. In het Oude Testament wordt God vaak beschreven als ezer, of als degene die iemand helpt en ondersteunt. De Bijbel laat zien dat God Zijn volk helpt en ondersteunt door hen te beschermen, te verlossen en hen te leiden.
 3. Het woord "ezer" wordt niet alleen gebruikt om te verwijzen naar God als helper, maar ook om te verwijzen naar menselijke helpers en bondgenoten. Bijvoorbeeld, in Samuel 22:20 wordt David beschreven als de helper van de priester Abiatar.
 4. Het woord "ezer" is genderneutraal en wordt zowel gebruikt om mannelijke als vrouwelijke helpers te beschrijven. In Genesis 2:18 wordt het dus gebruikt om de vrouw te beschrijven als de helper van de man.

In de Bijbel staan mooie samentrekkingen van dit woord. Ik vond er zelf 4 maar ik denk dat er nog veel meer zijn. 

Weet jij er ook nog eentje?

 4 samentrekkingen met het woord "helper" er in.

 1. "Ezer Kenegdo": Dit is de uitdrukking die wordt gebruikt in Genesis 2:18 om te verwijzen naar de vrouw als de helper van de man. Het betekent letterlijk "helper tegenover hem" of "helper die overeenkomt met hem".
 2. "M’oznei Yisra’el": Dit betekent "helpers van Israël" en wordt gebruikt om te verwijzen naar de leiders en rechters van het volk Israël in de tijd van de richters.
 3. "Ozer Dawid": Dit betekent "helper van David" en wordt gebruikt om te verwijzen naar degene die David ondersteunt en helpt, zoals zijn legeraanvoerders en bondgenoten.
 4. "Eben Ha'ezer": Deze plaatsnaam verwijst naar een moment in de geschiedenis van Israël waarin het volk werd bedreigd door de Filistijnen. Samuel, die toen leider was van Israël, bad tot God om hulp en God hielp het volk door de Filistijnen te verslaan. De steen werd vervolgens opgericht als een herinnering aan Gods hulp en bescherming.
Mooie Hebreeuwse namen
Al zoekend kom ik erachter dat er nog meer Hebreeuwse namen in de Bijbel staan, waarin het woord "ezer" voorkomt. 

🤰 Ben je zwanger en zou je je kindje een Bijbelse naam willen geven met "ezer" erin, dan is er keuze genoeg.**

 


Mannelijke namen met "ezer" erin
💙 Eleazar - De naam Eleazar betekent "God heeft geholpen", en deze naam weerspiegelt de belangrijke rol die Eleazar (zoon van Aäron speelde in de geschiedenis van Israël als priester, leider en militair commandant, en als een voorbeeld van Gods hulp en bijstand aan Zijn volk.
💙 Azareel - De naam Azareel betekent "God helpt" en het is dus een toepasselijke naam voor personen die in de Bijbel worden beschreven als mensen die door God werden gekozen en geholpen bij het uitvoeren van belangrijke taken. Lees over de 2 bekendste Azare(e)ls in Exodus 31:2-6 en Nehemia 11:13
💙 Abiezer - Abiezer wordt genoemd als een van de leiders van Manasse die bij de onderhandelingen betrokken was. De naam Abiezer betekent "mijn vader is mijn hulp" of "mijn vader is mijn steun", en het is een toepasselijke naam voor een persoon die werd beschouwd als een leider en een steunpilaar van zijn stam.
💙 Azur - betekent "hulp". Deze naam komt voor in Nehemia 10:17 als de naam van een persoon die een verbond sloot met Nehemia om zich te houden aan de wetten van Mozes.
💙 Ezer - "hulp", de naam van een van de zonen van Juda
💙 Azrikam - betekent "mijn hulp is opgestaan". Hij was een van de nakomelingen van Juda, die worden genoemd in 1 Kronieken 9:4.
💙 Azmaveth - betekent "sterke helper". Hij was een van de helden van David, die worden genoemd in 2 Samuël 23:31 en 1 Kronieken 11:33.

Vrouwelijk namen met "ezer" erin
💗 Azuba - betekent "mijn hulp is in God". Deze naam wordt vermeld in 1 Koningen 22:42 als de naam van de moeder van koning Josafat van Juda. Ik vind dat echt een mooie naam. 
💗 Ezer - "Hulp" de dochter van Machir, de zoon van Manasse.

---

* Geschikte helper (neged in het Hebreeuws) betekent 'overeenkomend met' of 'gelijk aan'.
** Ik verzamel namenboekjes en ben dol op namen.