dinsdag 7 maart 2023

DE KRACHT VAN ÉÉN

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Hooglied is een belangrijk boek voor het Joodse volk. Sommige christenen vermijden het als een sensueel boek over romantische liefde, dat weinig over God zegt. Maar het Joodse volk ziet het als een kostbaar verhaal over Gods hartstochtelijke liefde voor Zijn volk. En hun liefde tot Hem.


Er zijn twee sleutelzinnen uit het Hooglied die erg populair zijn in het joodse denken:
"Ani le dodi ve dodi li" ( אני לדודי ודודי לי) wat betekent:

"Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij" (Hooglied 6:3),

en ten tweede "Lecha dodi" (לכה דודי) wat betekent,

"Kom, mijn geliefde!" (Hooglied 7:11)

Deze zinnen laten het soort relatie zien waar God ons toe aanzet – om al het andere achter te laten en met Hem mee te gaan. Om alles wat we zijn aan Hem geven, zoals Hij Zichzelf volledig aan ons gegeven heeft.

Het Bijbelse belang van “EEN” worden

God verlangt  ernaar om één te worden met ons 
De Bijbel begint met een vereniging van man en vrouw in de Hof van Eden en eindigt met de bruiloft van het Lam in Openbaring. Genesis leert dat man en vrouw zijn ontworpen om "één vlees" te worden en aan het einde der tijden zullen we samenkomen om eindelijk verenigd te worden met de God die ons ons hele leven onzichtbaar aanwezig is geweest.
Terwijl ik mediteerde over Gods ontwerp dat man en vrouw EEN zouden worden – dat het doel eenheid was – besefte ik dat ook dit een beeld was van onze relatie met God als Zijn volk. Hij verlangt ernaar één met ons te worden.

Eén met God
Het deed me denken aan Yeshua's gebed voordat hij stierf;

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. (Johannes 17:20-23)

Jood en heiden één in Hem
Toen gingen mijn gedachten naar Efeziërs, en Gods verlangen dat Joodse en heidense gelovigen ook één zouden worden:

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” (Efeziërs 2:14-16)

De Heer, onze God, de Heer is één

En terwijl we te maken hebben met perfecte "eenheid", moeten we ons wenden tot de Shema-verklaring die zo belangrijk is in het jodendom uit Deuteronomium 6:

“Hoor, Israël: de Heer, onze God, de Heer is één! Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht.”

Als we bedenken hoe het huwelijk ervoor zorgt dat man en vrouw één vlees worden, hoe het nieuwe verbond in Yeshua ervoor zorgt dat Jood en heiden één nieuwe man worden in onze Messias, dan doet het er toe dat Gods een-zijn een eenheid is. Hij is één omdat ware eenheid het resultaat is van zelfopofferende liefde.

God is volledig één en verenigd in liefde
Dat is Gods aard. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn elk de essentie van zelfopofferende liefde, dus zijn totaal verenigd in liefde en zijn volledig één. 

Dit is waarom Yeshua zegt: "... opdat zij één mogen zijn zoals Wij één zijn" .

Huwelijk symbool van Gods zelfopofferende liefde 
De drie-enige God is werkelijk één. Het Shema is een zeer centrale verklaring van dat belangrijke feit.
Het huwelijk is door God ontworpen om die zelfopofferende, verenigende liefde te weerspiegelen als een wegwijzer naar Gods ware aard en Zijn verlangen om ook één met ons te zijn in zelfopofferende liefde. Hij heeft ons liefgehad en Zich voor ons opgeofferd. 

Hij verlangt van ons dat wij reageren met onze liefde en bereidheid om ook ons ​​leven voor Hem te geven.


Yesjoea zei,

"Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.." (Johannes 15:13)

Andere liefdes verlaten en één zijn met God
Wanneer de man in Hooglied zijn geliefde roept om met hem mee te gaan, en ze verklaren later dat ze volledig bij elkaar horen, is dat een perfect beeld van Gods verlangen dat we alle andere liefdes (en afleidingen) achter ons laten – om volledig van Hem te zijn en Hij volledig van ons – dat we volledig in Hem zouden zijn zoals Hij in ons woont door Zijn Geest. Dit boek is niet alleen voor het Joodse volk, maar voor iedereen die God liefheeft en Zijn offer voor hen erkent, en in eenheid met Hem wil leven.

Eén met broeders en zusters in het geloof
Maar daar blijft het niet bij – zoals Yeshua zei: Hij wil dat wij ook één zijn met onze broeders en zusters in het geloof. De onderlinge liefde is een wegwijzer naar Zijn heerlijkheid, Zijn aard en Zijn wonderbaarlijke liefde.*

Wanneer we zelfopofferend ons leven afleggen ter wille van liefdevolle eenheid met elkaar, wordt God verheerlijkt en wordt Yeshua gezien voor wie Hij werkelijk is.

Zin van het leven
Dit is in wezen de zin van het leven zelf: volledig van God genieten door elke barrière te verwijderen, en in liefde met Hem en met elkaar verenigd zijn. 

Origineel: The Power of One
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Deze uitspraak is gebaseerd op de woorden uit het gebed van Jezus Christus uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, vers 21-23: "... opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad."

6 goede vragen over eenheid onder gelovigen
  1. Wat zouden we kunnen leren van de eerste christenen, die bekend stonden om hun onderlinge liefde en saamhorigheid? Hoe kunnen we hun principes toepassen in onze gemeente om eenheid te bevorderen?
  2. Wat zijn enkele van onze belangrijkste overtuigingen en waarden als christenen? En zijn deze overtuigingen en waarden voldoende om ons te verenigen als een gemeenschap, ondanks onze verschillen in achtergrond, denominatie of theologische opvattingen?
  3. Wat zou het betekenen als we als gemeente zouden streven naar eenheid in Christus, niet alleen op zondag, maar in elk aspect van ons leven en onze omgang met anderen? Zou dit ons helpen om ons beter te richten op de missie van de kerk, namelijk om Gods liefde te verspreiden en Zijn Koninkrijk te bouwen?
  4. Waarom breekt verdeeldheid de geloofwaardigheid van Gods heerlijkheid af?
  5. Heb jij wel eens iets ervaren van de positieve impact van eenheid onder gelovigen?
  6. Waarom is er een breuk gekomen tussen de Joodse en niet-Joodse christenen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten